Jste zde

1.1 HTML - základy syntaxe (studijní text)

Značkový jazyk HTML

 • značkový jazyk HTML (HyperText Markup Language) je určen pro tvorbu webového obsahu, jinými slovy - je stavebním kamenem či cihlou celého webu,
 • HTML jazyk je kombinací normálního textu a speciálních klíčových slov, tzv. "značek" nebo též "tagů",
 • každá HTML značka určuje typ obsahu (například pro odstavec, nadpis, obrázek či tabulku)

HTML soubor

 • HTML jazyk (kód) se zapisuje do souboru, který má většinou příponu HTML či HTM
 • každá webová stránka potřebuje svůj samostatný soubor
 • pokročilejší tvůrci webových stránek zapisují značky HTML do souborů příponou PHP, kde využívají pokročilé metody programování webových stránek pomocí jazyka PHP

HTML prvek

 • každá webová stránka se skládá z jednotlivých HTML prvků ("cihel"), které jsou popsány pomocí značek jazyka HTML
 • používá se též výraz HTML objekt či HTML element.

Jak se značky zapisují neboli syntaxe?

 • všechny značky jsou od ostatního textu odděleny špičatými závorkami < nebo >
 • HTML značky se rozdělují na párové (většina) a nepárové
  • párové značky mají počáteční a koncovou značku (obalují zobrazovaný obsah)
  • nepárové značky znační mají jen počáteční značku
 • koncová značka má předřazeno lomítko /
 • každá značka má navíc své atributy s různými hodnotami, které se zapisují do počáteční značky
 • atribut se odděluje od značky mezerou, totéž platí při oddělování více atributů,
 • mezi atribut a jeho hodnotu se vkládá znak "=" (bez mezer),
 • hodnota je vymezena uvozovkami.

Obecný zápis HTML

<značka atribut1="hodnota" atribut2="hodnota">Zobrazený obsah</značka>

Příklad zápisu HTML

<p align="center" size="3">Text zarovnaný na střed</p>

Vnoření značek

 • značky se mohou vnořovat do jiné značky, ale zápis se řídí jistými pravidly
 • značka nesmí mít koncovou značku dříve, než ji mají všechny vnořené značky (stejný princip jako např. závorky v matematice)

Správný zápis vnořené značky

<P>Normální text <STRONG>tučný text, <EM>tučná kurzíva</EM></STRONG>.</P>

Nesprávný zápis vnořené značky

<P>Normální text <STRONG>tučný text, <EM>tučná kurzíva</STRONG></EM>.</P>

Velikost znaků

 • při zápisu značek se nerozlišují velká a malá písmena
 • není rozdíl mezi <značka> nebo <ZNAČKA>
 • je dobré vybrat si jeden způsob (nejlépe malými písmeny)
 • totéž platí u atributů (není rozdíl mezi <značka atribut="hodnota"> nebo <ZNAČKA ATRIBUT="HODNOTA">)
 • u zobrazovaného textu je ovšem nutné dodržovat pravidla českého pravopisu
 • velká či malá písmena je též nutné dodržet u zápisu cesty k existujícímu souboru

Klávesy Enter a Tab při zápisu HTML

 • znak konce řádku (klávesa Enter) a znak tabulátoru (klávesa Tab) nejsou zpracovány při zobrazování, tudíž nehrajou při zápisu důležitou roli