Jste zde

41.1 Základní pojmy informatiky (studijní text)

Počítač

 • je zařízení, které zpracovává počítačová data pomocí předem vytvořeného počítačového programu
 • zkratka PC = Personal Computer = osobní počítač - počítač, který slouží jednotlivcům
 • skládá se z hardwaru a softwaru
 • komunikuje s uživatelem prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení

Hardware

 • hmotné vybavení každého počítače
 • jednoduše řečeno na hardware si můžete sáhnout
 • používá se zkratka HW
 • příklad: monitor, klávesnice, pevný disk, CD

Software

 • nehmotné vybavení každého počítače
 • jednoduše řečeno na software si nemůžete sáhnout
 • skládá se ze souborů, používá se zkratka SW
 • příklad: operační systém, textový editor, webový prohlížeč, počítačová hra

Vstupní zařízení

 • zařízení, které přijímá data od uživatele a předává je počítači
 • příklad: klávesnice, myš, mikrofon

Výstupní zařízení

 • zařízení, které z počítače předává zpracovaná data uživateli
 • příklad: monitor, tiskárna, reproduktory

Počítačová data

 • veškeré informace v digitální podobě, které jsou zpracovávána počítačem pomocí počítačového programu
 • data jsou zapsána v řadě bitů a uložena v operační paměti počítače nebo záznamovém médiu

Počítačový program

 • je seznam instrukcí, které provádí danou úlohu pomocí počítače
 • určuje, jak má počítač pracovat s počítačovými daty
 • počítačové programy jsou uloženy v tzv. spustitelných souborech

Soubor

 • ucelená část počítačových dat uložených na záznamovém médiu
 • každý soubor má svůj název, velikost (délku v bajtech)
 • název souboru se skládá ze jména (libovolné) a přípony (typ souboru) oddělených tečkou (např. dopis.doc)
 • soubory mohou být:
  • spustitelné (počítačové programy)
  • datové
   • systémové – potřebně pro programy
   • uživatelské – uložené uživatelem
 • pro větší přehlednost jsou soubory rozčleňovány do složek (též adresářů)

Bit

 • je nejmenší jednotkou počítačových dat
 • bit je reprezentován "jedničkou" nebo "nulou"
 • pro bit se používá zkratka "malé" b (1 b = 1 bit)

Bajt

 • jednotka určující velikost souboru
 • každý bajt potřebuje v informatice osm bitů dat (1 bajt = 8 bitů)
 • pro bajt se používá zkratka "velké" B (1 B = 1 bajt = 8 bitů = 8 b)

Přehled násobných jednotek

Jednotka Značka B kB MB GB TB
Kilobajt kB 1 000 B
(tisíc)
1 kB --- --- ---
Megabajt MB 1 000 000 B
(milión)
1 000 kB
(tisíc)
1 MB --- ---
Gigabajt GB 1 000 000 000 B
(miliarda)
1 000 000 kB
(milión)
1 000 MB
(tisíc)
1 GB ---
Terabajt TB 1 000 000 000 000 B
(bilión)
1 000 000 000 kB
(miliarda)
1 000 000 MB
(milión)
1 000 GB
(tisíc)
1 TB