Jste zde

24. Možnosti kopírování objektů (studijní text)

Kopírování objektů

Tradiční možností pro získání více stejných objektů je použití schránky při stisku Ctrl + C a následném vložení Ctrl + V. Kopírování a vkládání je dostupné přes hlavní menu Úpravy | Kopírovat resp. Úpravy | Vložit.

Zoner Callisto však nabízí několik další způsobů jak rychleji kopírovat stejné objekty.

Zdvojení

První z nich je tzv. Zdvojení. Funkce zdvojení je dostupná přes hlavní menu Úpravy | Zdvojení nebo rychleji přes klávesovou zkratku Ctrl + D. (Nový objekt se vloží posunutý doprava a dolů než původní objekt)

obr

Obr. 1: Zdvojení.

Duplikační režim

Další je tzv. Duplikační režim, který se chová tak, že při přesouvání vybraného objektu zůstane původní na místě a na přesunuté místo se vloží kopie objektu (podobně funguje přesouvání objektu při stisknuté klávese Ctrl).

Duplikační režim je dostupný přes hlavní menu Úpravy | Duplikační režim nebo přes ikonu obr na panelu nástrojů Alternativní.

obr

Obr. 2: Duplikační režim.

Vícenásobné kopírování

Zajímavá funkce, která slouží pro vícenásobné kopírování jednoho objektu v pravidelných rozestupech. Existují dvě metody: lineární a po křivce.

obr

Obr. 3: Vícenásobné kopírování.

Lineární kopírování

Zkopíruje vybraný objekt v požadovaném počtu ve vodorovném či svislém směru. Je dostupné přes hlavní menu Úpravy | Vícenásobné kopírování | Lineární nebo rychleji přes klávesovou zkratku Ctrl + H.

obr

Obr. 4: Lineární vícenásobné kopírování.

Políčky Horiz. a Vert. nastavíte počet objektů v příslušném směru. Políčky X: a Y: nastavíte, o kolik se mají zkopírované objekty posunout. Jako výchozí hodnoty jsou nastaveny šířka a výška kopírovaného objektu, která zajistí, že zkopírované objekty budou „nalepeny“ k sobě. Vše potvrdíte tlačítkem OK.

Kopírování po křivce

Zkopíruje vybraný objekt v požadovaném počtu po vybrané křivce (křivkou může být např. úsečka, kružnice, mnohoúhelník, atd.).

Důležité je pořadí výběru objektů potřebných ke kopírování. Jako první se vždy vybírá objekt, který má být křivkou (po kterém se mají objekty zkopírovat). Jako druhý se vybírá kopírovaný objekt (opakování: výběr více objektů pomocí klávesy Shift).

Je dostupné přes hlavní menu Úpravy | Vícenásobné kopírování | Po křivce nebo rychleji přes klávesovou zkratku Ctrl + Shift + H.

obr

Obr. 5: Vícenásobné kopírování po křivce.

Políčkem Počet kopií nastavíte, kolikrát se má objekt zkopírovat. Zaškrtnutím políčka Otáčet objekty podle křivky zajistíte, že se objekt bude natáčet podle zakřivení křivky (u úsečky nemá smysl). Vše potvrdíte tlačítkem OK.