Jste zde

11.1 CSS - vlastnosti písma (studijní text)

Vlastnosti písma

font-family

 • nastaví typ písma (font)
 • hodnotou je přesný název písma (např. Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman, atd.)
 • písmo musí být nainstalované v počítači (pozor na exotická písma), doporučuje se používat běžná písma (viz. Bezpečné webové fonty II. (CZ-pro.cz)
 • lze zapsat více typů písma najednou, použije se vždy první v pořadí (oddělují se čárkou)
 • doporučuje se uvádět i skupinu písma (serif - patkové, sans-serif - bezpatkové, monospace - strojopis)
selektor {font-family: Arial, Verdana, sans-serif}

font-size

 • nastaví velikost písma
 • hodnotou může být:
  • klíčové slovo (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large),
  • procento (vzhledem k nadřazenému prvku),
  • obrazový bod (px) - velikost záleží na rozlišení monitoru,
  • textový bod (pt) - jako ve Wordu (není stejné jako pixel), jeden textový bod je 0,35 mm.
selektor {font-size: 14pt}
selektor {font-size: 18px}
selektor {font-size: medium}
selektor {font-size: 125%}

font-weight

 • ztuční písmo (nahrazuje HTML element <b> nebo <strong>)
 • hodnotou může být:
  • klíčové slovo (lighter, normal, bold, bolder)
  • číslo (100, 200, ... , 900)
selektor {font-weight: bold}

font-style

 • nastaví písmu kurzívu (nahrazuje HTML element <i> nebo <em>)
 • hodnotou může být
  • italic (nastaví kurzívu)
  • normal (zruší kurzívu) - není povinné
selektor {font-style: italic}

font-variant

 • nastaví písmu kapitálky (malá písmena zobrazí jako velká písmena, ale jejich výška bude zachována)
 • hodnotou může být:
  • small-caps (nastaví kapitálky)
  • normal (zruší kapitálky) - není povinné
selektor {font-variant: small-caps}

Jednotný zápis vlastnosti písma

Vlastnosti písma lze nastavit přímo pomocí jednoho zápisu, je však potřeba dávat si pozor na přesné pořadí zápisu hodnot.

font

 • přesné pořadí: [font-style] [font-variant] [font-weight] [font-size] [font-family]
 • lze vynechat, ale dodržet následné pořadí
selektor {font: italic small-caps bold 16pt Tahoma, sans-serif}
selektor {font: bold 12pt Arial, sans-serif}